Đền Thean Hou - 65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur

[ Chùa Thiên Hậu ] - một trong những ngôi chùa lớn và cổ nhất của Malaysia 🛕
Hẳn bạn đã một lần thấy hình ảnh ngôi chùa nổi tiếng này 😄 
Chùa Thean Hou, nằm tại Kuala Lumpur. Là một ngôi đền Phật giáo lớn với sáu tầng🏯, dành riêng cho Mẫu Thượng Nhân, thần biển Trung Quốc. Nổi tiếng với kiến trúc ấn tượng🏮.
Kết hợp giữa thiết kế truyền thống Trung Quốc và các yếu tố hiện đại. Đền không chỉ là một địa điểm tâm linh mà còn là một địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa🎉, đặc biệt là trong các lễ hội Trung Quốc. Thiết kế đẹp mắt và vị trí của nó khiến nó trở thành một điểm đến phổ biến cho cả người thờ cúng🙏🏻 và du khách🚶🏻‍♀️.
.
【 Đền Thean Hou 】
📍65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur.
✅ 8am - 10pm (Hằng ngày)
#khampha

Tiếng Anh

[Thean Hou Temple] - one of the largest and oldest temples in Malaysia 🛕

Surely you have seen pictures of this famous temple 😄 Thean Hou Temple, located in Kuala Lumpur, is a large six-storey Buddhist temple dedicated to the Goddess of the Sea, Mazu. It is famous for its impressive architecture🏮.

It combines traditional Chinese design with modern elements. The temple is not only a place of worship but also a venue for cultural events🎉, especially during Chinese festivals. Its beautiful design and location make it a popular destination for both worshippers🙏🏻 and tourists🚶🏻‍♀️.

[Thean Hou Temple]

📍65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur. ✅ 8am - 10pm (Daily) #explore

Tiếng Trung

[天后宫] - 马来西亚最大、最古老的寺庙之一 🛕

您一定见过这座著名寺庙的照片 😄 天后宫位于吉隆坡,是一座大型六层佛教寺庙,供奉中国海神妈祖。以其壮观的建筑而闻名🏮。

它结合了传统的中国设计和现代元素。寺庙不仅是礼拜场所,也是文化活动的举办场所🎉,尤其是在中国节日。其美丽的设计和位置使其成为朝圣者🙏🏻和游客🚶🏻‍♀️的热门目的地。

[天后宫]

📍65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur. ✅ 8am - 10pm (每天) #探索

Tiếng Hàn

[Thean Hou Temple] - 말레이시아에서 가장 크고 오래된 사찰 중 하나 🛕

분명 이 유명한 사찰의 사진을 한 번쯤 보셨을 것입니다 😄

쿠알라룸푸르에 위치한 Thean Hou Temple은 여섯 층 규모의 대규모 불교 사찰로, 중국의 바다 여신 마조에게 봉헌되었습니다. 인상적인 건축 양식으로 유명합니다🏮.

전통적인 중국 디자인과 현대적인 요소가 결합되었습니다. 이 사찰은 단순한 예배 장소가 아니라 문화 행사🎉, 특히 중국 명절 기간 동안 행사를 개최하는 장소이기도 합니다. 아름다운 디자인과 위치는 이곳을 신자🙏🏻와 관광객🚶🏻‍♀️ 모두에게 인기 있는 목적지로 만듭니다.

[Thean Hou Temple]

📍65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur. ✅ 오전 8시 - 오후 10시 (매일) #탐험

Tiếng Nhật

[天后宮] - マレーシア最大の寺院の一つ 🛕

きっとこの有名な寺院の写真を見たことがあるでしょう 😄

クアラルンプールにある天后宮は、6階建ての大規模な仏教寺院で、中国の海の女神媽祖に捧げられています。印象的な建築様式で有名です🏮。

伝統的な中国のデザインと現代的な要素が融合しています。寺院は礼拝所であるだけでなく、文化行事🎉、特に中国の祭りの期間中に開催されるイベントの会場でもあります。美しいデザインと場所は、この場所を信者🙏🏻と観光客🚶🏻‍♀️の両方に人気の目的地にしています。

[天后宮]

📍65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur. ✅ 午前8時~午後10時 (毎日) #探索

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn