Bạn biết chợ sỉ này ở Bangkok chưa

Bạn biết chợ sỉ này ở Bangkok chưa 👍👍
Giày dép, phụ kiện trang sức, quà tặng lưu niệm nhiều vô số kể... các mặt hàng Thái Lan với rất nhiều mẫu mã tha hồ lựa chọn, phù hợp cho cả khách du lịch và các bạn buôn hàng: chợ sỉ Sampeng 🌿🌿
Bạn sẽ như lạc vào mê cung luôn, một trong những chợ sỉ lớn nhất tại Thái Lan nằm gần khu China Town của Bangkok.
Chợ chia làm nhiều khu, rất nhiều các mặt hàng, vô cùng rộng luôn, đi mỏi cả chân cũng chưa hết chợ. Đặc biệt càng về đêm thì lại càng thu hút nhiều khách ghé đến. Bạn có thể đi China Town ăn uống xong ghé qua đây tản bộ là tiện nhất👌👌
Mua sắm nhiều, cần gửi đường bộ hàng hóa về VN? Mình hỗ trợ vận chuyển tận nơi và đặt hàng miễn phí, thanh toán miễn phí. Khi cần bạn nhắn Cargobi nha ❤️
📍Chợ Sampeng - Soi Waint 1 , China Town BKK
📍Mở cửa từ : 8h sáng đến 5h chiều và 11h đêm đến 5h30 sáng hôm sau !!!
Lần sau đến Bangkok, nhớ ghé thử một lần chợ sỉ Sampeng nha 👌👌👌
Chia sẻ của Cargo Bi
#review, #khampha

Tiếng Anh

Do you know this wholesale market in Bangkok? 👍👍

Shoes, accessories, souvenirs... countless. Thai goods with a variety of designs to choose from, suitable for both tourists and wholesalers: Sampeng wholesale market 🌿🌿

You will feel like you are lost in a maze, one of the largest wholesale markets in Thailand located near Bangkok's China Town.

The market is divided into many areas, with a wide variety of goods, so wide that you can walk until your feet are tired and still not see the whole market. Especially, the later it gets, the more customers come. You can go to China Town to eat and then come here for a walk, it's the most convenient 👌👌

Do you buy a lot and need to ship goods by road to Vietnam? I support door-to-door delivery and free ordering and payment. When you need it, just message Cargobi ❤️

📍Sampeng Market - Soi Waint 1 , China Town BKK 📍Open from: 8am to 5pm and 11pm to 5:30am the next day !!!

Next time you come to Bangkok, remember to visit Sampeng wholesale market once 👌👌👌

Shared by Cargo Bi #review, #explore

Tiếng Trung

你知道曼谷的这个批发市场吗? 👍👍

鞋子、配饰、纪念品等等,数不胜数。泰式商品款式多样,供您选择,适合游客和批发商:Sampeng 批发市场 🌿🌿

你会觉得自己像个迷宫,曼谷唐人街附近最大的批发市场之一。

市场分为很多区域,商品种类繁多,面积很大,走得脚酸也逛不完整个市场。尤其是越晚,来的人越多。您可以去唐人街吃饭,然后来这里散步,最方便 👌👌

您是否购买了很多商品需要通过公路运输到越南?我支持门到门送货和免费订购和付款。当您需要时,只需给 Cargobi 发消息即可 ❤️

📍Sampeng 市场 - Soi Waint 1,中国城 BKK 📍营业时间:上午 8 点至下午 5 点,晚上 11 点至次日凌晨 5 点 30 分 !!!

下次来曼谷,一定要去 Sampeng 批发市场看看 👌👌👌

Cargo Bi 分享 #评论,#探索


Tiếng Hàn

방콕에 있는 이 도매시장 알고 계세요? 👍👍

신발, 액세서리, 기념품 등 헤아릴 수 없을 정도로 많습니다. 다양한 디자인의 태국 제품을 선택할 수 있으며, 관광객과 도매상 모두에게 적합합니다: Sampeng 도매시장 🌿🌿

방콕 차이나타운 근처에 위치한 태국 최대 규모의 도매시장 중 하나인 이곳에서 미로에 빠진 듯한 기분을 느껴보세요.

시장은 여러 구역으로 나뉘어져 있으며 다양한 종류의 상품이 판매되고 있습니다. 시장 전체를 둘러보려면 워낙 넓기 때문에 발이 아플 정도로 걸어야 합니다. 특히 밤이 되면 더 많은 고객들이 찾아옵니다. 차이나타운에서 식사를 하고 이곳으로 와서 산책하는 것이 가장 편리합니다 👌👌

많은 상품을 구입하여 도로를 통해 베트남으로 운송해야 합니까? 저희는 집으로 배송, 무료 주문 및 결제 서비스를 제공합니다. 필요할 때 Cargobi에게 메시지를 보내 주세요 ❤️

📍Sampeng Market - Soi Waint 1, China Town BKK 📍영업시간: 오전 8시부터 오후 5시까지, 오후 11시부터 다음 날 오전 5시 30분까지 !!!

다음에 방콕에 오면 Sampeng 도매시장에 꼭 방문하세요 👌👌👌

Cargo Bi 공유 #후기, #탐험

Tiếng Nhật

バンコクにあるこの卸売市場を知っていますか? 👍👍

靴、アクセサリー、お土産など、数え切れないほどたくさんあります。さまざまなデザインのタイ製品からお選びいただけます。観光客にも卸売業者にも最適です。Sampeng 卸売市場 🌿🌿

バンコクのチャイナタウン近くにある、タイ最大の卸売市場の 1 つで、迷路に迷い込んだような気分を味わえます。

市場はいくつかの区域に分けられており、さまざまな種類の商品が販売されています。市場全体を見て回るには非常に広いため、足が痛くなるほど歩かなければなりません。特に夜になると、より多くのお客様が訪れます。チャイナタウンで食事をして、ここに散歩に来ると便利です 👌👌

たくさんの商品を購入して、陸路でベトナムに輸送する必要がありますか?私たちは、ドアツードア配達、無料注文、無料支払いサービスを提供しています。必要な場合は、Cargobi にメッセージを送信してください ❤️

📍Sampeng Market - Soi Waint 1、チャイナタウン BKK 📍営業時間: 午前 8 時から午後 5 時まで、午後 11 時から翌朝 5 時 30 分まで !!!

次回バンコクに来るときは、Sampeng 卸売市場にぜひお立ち寄りください 👌👌👌

Cargo Bi 共有 #レビュー、#探索

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn