Những hình ảnh đầu tiên của nhà hàng cafe “LV The Place Bangkok”.

Những hình ảnh đầu tiên của nhà hàng cafe "LV The Place Bangkok".

Nhà hàng sẽ bao gồm 4 khu vực: cửa hàng bán đồ của LV, khu vực triển lãm LV "Visionary Journeys", khu vực quán cà phê Le Cafe Louis Vuiton và nhà hàng GAGGAN at Louis Vuiton.

Bánh nước ở đây giá cả thật ra khá giống nhiều quán cafe khác ở Bangkok, thậm chí có thể sẽ thấy "rẻ" khi so với thương hiệu.

Điểm sơ qua một số món trong hình dưới như: Star blossom cake 550baht, monogram cake 550baht, latte 280baht, fizz xôi xoài 280baht.

LV The Place Bangkok sẽ chính thức khai trương vào ngày mai 29/2.

Ngoại trừ cửa hàng bán đồ, các khu vực còn lại đều có thể đặt chỗ trước. Mình sẽ để link đặt chỗ bên dưới comment cho mọi người.


Tiếng Trung:

LV The Place Bangkok 咖啡馆餐厅的第一批照片**。

餐厅将包括四个区域: LV 商店、LV 展览区 “Visionary Journeys”、Le Cafe Louis Vuiton 咖啡馆区和 GAGGAN at Louis Vuiton 餐厅。

这里的甜点价格实际上与曼谷许多其他咖啡馆相当,甚至与该品牌相比可能会显得“便宜”。

以下是图片中的一些菜品的简要介绍: Star blossom cake 550 泰铢,monogram cake 550 泰铢,latte 280 泰铢,fizz xôi xoài 280 泰铢。

LV The Place Bangkok将于明天2月29日正式开业。

除了商店,其他区域都可以提前预订。我会在评论中留下预订链接给大家。

Tiếng Anh:

First photos of the "LV The Place Bangkok" cafe and restaurant

The restaurant will include four areas: LV store, LV exhibition area "Visionary Journeys", Le Cafe Louis Vuiton cafe area and GAGGAN at Louis Vuiton restaurant.

The dessert prices here are actually quite similar to many other cafes in Bangkok, and may even seem "cheap" compared to the brand.

Here is a brief overview of some of the dishes in the picture: Star blossom cake 550 baht, monogram cake 550 baht, latte 280 baht, fizz xôi xoài 280 baht.

LV The Place Bangkok will officially open tomorrow, February 29th.

Except for the store, all other areas can be booked in advance. I will leave the booking link in the comments for everyone.

Korean:

LV The Place Bangkok 카페 레스토랑의 첫 사진

카페 레스토랑은 4개 구역으로 구성됩니다: LV 매장, LV 전시 구역 "Visionary Journeys", Le Cafe Louis Vuiton 카페 구역, GAGGAN at Louis Vuiton 레스토랑 구역.

여기의 디저트 가격은 사실 방콕의 다른 많은 카페와 비슷하며 심지어 브랜드에 비해 "저렴"하다고 느낄 수도 있습니다.

사진 속 일부 요리에 대한 간략한 소개: Star blossom cake 550 바트, monogram cake 550 바트, latte 280 바트, fizz xôi xoài 280 바트.

LV The Place Bangkok은 내일 2월 29일에 정식 오픈합니다.

매장을 제외한 나머지 구역은 모두 사전 예약이 가능합니다. 댓글에 예약 링크를 남겨 드리겠습니다.

일본어:

LV The Place Bangkok カフェレストランの最初の写真

カフェレストランは4つのエリアで構成されています: LVストア、LV展示エリア「Visionary Journeys」、Le Cafe Louis Vuitonカフェエリア、GAGGAN at Louis Vuitonレストランエリア。

ここのデザートの価格は、実際にはバンコクの他の多くのカフェとほぼ同じで、ブランドと比較すると「安い」と感じるかもしれません。

写真の中のいくつかの料理について簡単にご紹介します: Star blossom cake 550バーツ、monogram cake 550バーツ、latte 280バーツ、fizz xôi xoài 280バーツ。

LV The Place Bangkokは明日2月29日に正式にオープンします。

店舗を除くその他のエリアはすべて事前予約が可能です。予約リンクをコメントに残しておきます。

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn